Til hovedsiden

Årsmøte 2006

Besøk vår hovedorganisasjon - Det frivillige skyttervesen

Onsdag 22. november kl. 19:00 i kantina til Handi Norge i Tresfjord

Saker som ønskes behandlet oversendes formannen i god tid før møtet.

Besøk Romsdal skyttersamlags hjemmesider

Skal du ha innflytelse på skytterlagets arbeid neste år? Møt på årsmøtet og si din mening, sier formannen

Hans Jakop Frostad

(han er ikke så skummel som han ser ut til her) :-)

 

§ 6 ÅRSMØTET

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og holdes innen utgangen av november. Tid og sted fastsettes av lagets styre og kunngjøres minst 3 uker før møtet. Årsmøtet er vedtaksført når det er lovlig innkalt. Årsmøtet ledes av formannen eller valgt ordstyrer. Forhandlingene skal protokolleres. Det foretas kontroll og opptelling av de forslags- og stemmeberettigede, jfr. Grunnreglenes §1-4 og §2-2. Årsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall med unntak av saker etter §2-3, ved lovvedtak, sammenslåing, deling eller nedlegging. I slike saker kreves tilslutning fra 2/3 av de frammøtte stemmeberettigede. Det skal foregå skriftlig avstemming når dette forlanges. På årsmøtet skal det foreligge saksliste med følgende saker til behandling:

a) Styrets årsberetninger.
b) Reviderte regnskaper.
c) Budsjett for kommende driftsår.
d) Fastsettelse av årskontingent.
e) Valg, herunder ombud. De nye tillitsvalgtes funksjonstid tar til umiddelbart etter årsmøtet, og varer til og med neste årsmøte.
f) Innkomne saker. Disse må være kommet styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet skal foreta flg. valg:

e) Hovedstyre som består av: Formann, nestformann, kasserer, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Ungdomsutvalg som består av: Formann og 2 medlemmer.

Revisorer   - jfr. § 12

Ammunisjonsforvalter

Banekontakt

Jegergruppe : Formann og 5 medlemmer

Representanter til ting i de forbund laget er tilsluttet.