Tilbake til hovedsiden Årsmøte 2009 Besøk vår hovedorganisasjon

Referat årsmøte

søndag 27. november 2009 kl. 13:00

på klubbhuset TIL

Sak 1 Hans J. Frostad åpna møtet

Sak 2 Val av ordstyrar: Hans J. Frostad

Val av skrivar: Lasse Bruaset

Egil Lindset og Geir Hoel skriv under møteboka.

 

Sak 3 Innkalling og sakliste vart godkjent utan merknad

 

Sak 4 Godkjenning av årsmeldingar

Årsmelding for hovedstyret vart lagd fram: Godkjend utan merknad.

Årsmelding for Jegergruppa vart lagd fram: Godkjend utan merknad

Sak 5 Fastsette medlemskontigent 2010

18 år og eldre: kr 250,-

17 år og yngre: kr 100,-

 

Sak 5.1 Satser for storviltprøva 2010

Samme satser som for 2009.

Medlemmar: Kr 50,- for to første forsøk, kr 20,- for hvert av de neste forsøk.

Ikke-medl.: Kr 100,- for to første forsøk, kr 20,- for hvert av de neste forsøk.

Treningsavgift for ikkje medlemar kr 75,- pr. kveld.

 

Sak 5.2 Sette opp skytetider for bruk av skytebana 2010

Samme dager som for 2009

 

Sak 5.3 Terminliste for 2010

Styret får fullmakt til å sette opp terminliste.

 

Sak 6 Innkomne saker

Ingen innkomne saker

Sak 7 Godkjenning rekneskap og budsjett

Kun 1 revisor har godkjend rekneskapen pr.dags dato.

Styret får fullmakt til å godkjenne rekneskapen og budsjett når begge har fått anledning til å godkjenne rekneskapen.

 

Sak 8 Valg

Hovedstyret

Formann Hans J. Frostad valgt for 1 år

Styremedlemmar Sindre Lindset valgt for 2 år

Erlend Overaa ikkje på valg

Lasse Bruaset ikkje på valg

Tor Inge Daugstad valgt for 2 år

1. Varamedlem Lars Gunnar Lund valgt for 1 år

2. Varamedlem Merete Kjersheim valgt for 2 år

Hovedstyret konstituerer seg selv på første styremøte.

 

Ungdomsutvalget

Formann Kato Sætre valgt for 2 år

Medlem Kirsti Øvstedal ikkje på valg

Medlem Svein Kjersheim valgt for 2 år

 

Jegergruppa

Formann Geir Hoel

Jegergruppa finner flere nødvendige medlemmer selv.

 

Ammoforvaltar Velges av styret

 

Revisorar Jorunn Frostad

Alf-H. Håker

 

Valgkomite Halvor Nerheim

Jan Inge Daugstad

Tor Elling Kjersem

 

Sak 9 Val av utsending til ombudsmøte.

Styret får fullmakt til å utnevne utsendingar.

 

Sak 10 Avslutning

Møte slutt 15:00

 

 

Egil Lindset Geir Hoel

sign. Sign.