Til hovedsiden

ÅRSMØTE 2011

Besøk vår hovedorganisasjon

 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Mandag 30. januar 2012 kl. 20:00

Sted: Kantina hos ETAC, Tresfjord

Saker til behandling:

•  Godkjenning av revidert regnskap

•  Avgift for lån av lagsvåpen

 

 

Hans Jakop Frostad ble gjenvalgt som formann også for 2012-sesongen!

Erlend Overaa (tv.), Geir Hoel (form. jegergruppa), Hans Jakop Frostad, Lasse Bruaset og Kato Sætre (form. ungdomsgruppa). Sindre Lindset og Bjørnar Daugstad var ikke til stede når bildet ble tatt.

Klikk på bildet hvis styremedlemmene ser for små ut!

Styret for 2012:

Referat årsmøte i Tresfjord Skytterlag 2011

20.11.2011

På Etac AS Tresfjord Møterom

 

Til stades: Erlend Overaa, Kato Sætre, Geir Hoel, Egil Lindset, Jan Inge Daugstad, Alf-Henrik Håker, Hans J. Frostad, Lasse Bruaset.

 

Sak 1: Opning. Hans J. opna møtet.

 

Sak 2: Val av ordstyrar, skrivar og to til å skrive under møteboka.

Ordsstyrar:   Hans J. Frostad

Skrivar:   Lasse Bruaset

Til å skrive under møtebok. Kato Sætre, Geir Hoel

 

Sak 3: Godkjenning av innkalling og sakliste:

Innkalling: Godkjend utan merknad

Sakliste: Godkjend med merknad om at sak 5.0, 5.1 og 5.2 skal behandlast som ei sak.

Sak 4: Godkjenning av årsmeldingar.

4.1 Årsmelding fra hovedstyret vart opplest og godkjend med merknad om at siste avsnitt på første side skal strykast.

  4.2 Årsmelding frå Ungdomsgruppa vart opplest. Godkjend utan merknad

  4.3 Årsmelding frå Jegergruppa vart opplest. Godkjend utan merknad

 

Sak 5: Fastsette medlemskontigent.

  Styrets trekte sitt forslag.

Forslag fra Alf H. Håker:

18 år og eldre 450,- kr.

17 år og yngre 300,- kr

  Kontigenten dekker all trening og oppskyting.

  Forslag vedtatt.

 

Sak 5.1: Satser for storviltprøve.

Styrets trekte sitt forslag.

Forslag fra Alf H. Håker:

  Oppskyting medlemar kr. 0,-

Oppskyting for ikkje-medlemmar:   kr. 150,- pr. våpen for to forsøk         Kr. 50,- pr. forsøk utover dette

  Treningsavgift medlemmar:    Inkludert i medlemskontigenten

  Treningsavgift for ikkje medlemmar: kr.150,- pr. kveld.

  Forslag vedtatt.

 

Sak 5.2: Avgift for trening/ bruk av el.skiver.

Aktive DFS skyttere betaler kr. 100,- pr. kveld. Dette gjelder skyttere som ikkje er medlem i Tresfjord Skytterlag.

Forslag vedtatt

Sak 5.3: Oppsett for trening og bruk av bana 2012.

  Styrets forslag: Som før (2011)

Styrets forslag vedtatt med forandring om at styret får fullmakt til å forandre bruk av innendørs banen.

 

Sak 5.4. Terminliste for 2012

  Styrets forslag: Styret får fullmakt til å sette opp terminliste for 2012.

  Styrets forslag vedtatt.

 

Sak 6: Innkomne saker:

Ingen

 

Sak 6.1: Vegrett/ bruksrett av veg til skytebaneområdet.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å diskutere med grunneigarar og veglag for å forhandle fram eit forslag til ein avtale om bruk av vegen.

 

Sak 6.2: Låneopptak.

Årsmøtet gir formann og kasseraren fullmakt til å ta opplån på kr 75.000,- i tillegg til eksisterande lån. Lånet skal finansiere kjøp av elektroniske 15m skiver.

 

Sak 6.3: Leieavtaler skytebaneområde.

Årsmøte gir styret fullmakt til å arbeide vidare med å utarbeide leigeavtaler i skytebaneområdet.

 

Sak 7: Godkjenning av rekneskap og budsjett.

Kasseraren gjekk gjennom rekneskapen, de er ikkje revidert. Styret må kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å godkjenne rekneskapen når den er revidert.

Kasseraren la fram budsjett for 2012. Med forandringar på inntekt og utgiftssider med ett resultat i eit underskudd på ca. kr.8.500,-, vart budsjettet godkjend.

 

Sak 8: Val:

  Hovedstyret:   Formann: Hans Jakop Frostad gjenvalg 1 år

        Medlem: Sindre Lindset   gjenvalg 2 år

      Medlem: Bjørnar Daugstad       valgt 2 år

      Medlem: Erlend Overaa       1 år igjen

      Medlem: Lasse Bruaset         1 år igjen

      1 vara : Lars Gunnar Lund       1 år igjen

      2 vara : Merethe Kjersheim       gjenvalg 2 år

  Ungdomsutvalg:

      Formann: Kato Sætre       gjenvalg 2 år

      Medlem: Kirsti Øvstedal       1 år igjen

      Medlem: Svein Kjersheim       gjenvalg 2 år

 

  Jegergruppa:

      Formann: Geir Hoel         Gjenvalg 1år

      Jegergruppa velger sine medlemmar sjølv

 

  Revisorar:   Alf Henrik Håker   Gjenvalg 1 år

      Jorun Frostad   Gjenvalg 1 år

  Valkomite:

      Tor Elling Kjersem , formann

Trond Lindset

      Jan Inge Daugstad

      

  Ammoforvaltar:

Hans Jakop Frostad

  Banekontakt:

      Hans Jakop Frostad

 

Sak 9: Val av utsendingar til ombudsmøtet.

    Hans Jakop Frostad

    Erlend Overaa

    Egil Lindset

    Kato Sætre

 

Sak 10: Avslutning: Møtet slutt 20.40

 

Geir Hoel             Kato Sætre

  Sign.               Sign.