Til hovedsiden

Adlerauge i DFS

Besøk vår hovedorganisasjon

 

Denne informasjonen om adleraugebeskyttelse er lagt ut på DFS-sidene 16.3.2015:

Adleraugebeskyttelse

I feltskyting, skifelt og skogsløp med skyting er det tillatt å benytte Adleraugebeskyttelse

__________________________________________________

Det er kun skyttere som benytter Adlerauge som har tillatelse til å benytte godkjent beskyttelse for Adlerauge. Videre er det kun i fbm feltskyting, skifelt og skogsløp med skyting at beskyttelsen tillates brukt.

__________________________________________________

Det er kun typegodkjent forsiktebeskyttelse produsert av Engbo Innovasjon AS som er tillatt. Det betyr at det er ikke tillatt å benytte "hjemmelagde modeller". Ved å ha denne begrensning har DFS kontroll med utstyr som benyttes, slik at utforming og fargevalg har ønsket "nøytralitet".

Poenget med beskyttelsen er å hindre regn og/eller snø å legge seg på linsen montert i forsiktet.

Det minnes samtidig om at det kun er Adlerauge med forstørrelse 0,3 og 0,5 som er tillatt. Dette vil blant annet bli kontrollert i fbm årets landsskytterstevne.

Se artikkelen hos DFS HER!

 

********************************************

I Skytterstyrets møte 7.11.2014 ble det fattet vedtak om å tillate bruk av adlerauge i siktemidlene for alle klasser.

Referatet finnes HER og er kopiert hit:

Sak 97/2014 Godkjenning av Adlerauge for flere klasser

 

Skytterboka pkt. 6.127 Adlerauge

Adlerauge med fast styrke i 0,3 og 0,5 tillates brukt i klassene V55, V65, V73 og Åpen klasse. Det er ikke tillatt å montere flere linser på hverandre. Skyttere i klasse V55 som benytter Adlerauge på hovedskyting i feltskyting, kan ikke kvalifisere seg til finale for klasse 2-5 i de offisielle mesterskapene, samlagsstevne, landsdelskretsstevne og landsskytterstevnet

 

Skytterboka pkt. 6.128 Forsiktebeskyttelse av Adlerauge

I feltskyting, skifelt og skogsløp med skyting har skyttere som benytter Adlerauge tillatelse til å benytte typegodkjent forsiktebeskyttelse produsert av Engbo Innovasjon AS.

 

Administrasjonen ønsker å ta opp til drøfting å tillate Adlerauge som en prøveordning for alle klasser i DFS. Dette begrunnet i følgende:

 

•  Dagens regler der V55 skyttere kan benytte dette hjelpemiddel for deltakelse i sin klasse, men ikke i hovedmesterskapet i feltskyting, gir utfordringer for arrangører mht. oppfølging og kontroll.

•  Skyting skal ikke være en synsprøve. Hjelpemidler som kan bidra til bedre synskvalitet og utjevne synsforskjeller bør tillates. Det er også yngre skyttere som vil ha nytte av Adlerauge.

 

Det frivillige Skyttervesens tekniske fagutvalg (Geværutvalget) konkluderte i 2010 med at Adlerauge gir fordeler ved avstandsbedømmelse i feltskyting. Samtidig ga 3 sakkyndige (Brekke, Kongsjorden, Vassli) individuelle uttalelser der de påpekte at Adlerauge i kombinasjon med fastmontert optikk på baksiktet kan blant «kreative» misbrukes for å oppnå en viss «kikkerteffekt».

 

Administrasjonens drøfting

Med utgangspunkt i DFS som en breddeorganisasjon bør alt av regler og forordninger være slik at det i størst mulig grad appellerer til, og gir flest mulig anledning til, å delta i organisasjonens aktiviteter innenfor det som anses som like muligheter. Herunder vil det alltid være forskjeller skyttere imellom i fysiske og mentale forutsetninger. Dette er

imidlertid noe alle kan forbedre gjennom egeninnsats i form av trening og deltakelse i konkurranser.

 

På utstyrssiden sørger et utvalg av skyttertilbehør og justeringsmuligheter på våpenet for at dette kan tilpasses kroppslige forskjeller skyttere imellom. Syn er en av nøkkelsansene for å kunne konkurrere i skyting. Innenfor dette feltet har skyttere i dag flere hjelpemidler å velge mellom for å korrigere eller forbedre synsoppfattelsen. Blant veteraner er Adlerauge blitt et populært og kjærkomment hjelpemiddel som størstedelen av skytterne i dag benytter, og da særlig de aller eldste. Et sideblikk til parallelle organisasjoner viser at i internasjonal skyting og i Norges Skytterforbund tillates Adlerauge i veteranklassene fra det året skytterne fyller 45 år.

 

Hovedintensjonen med å tillate Adlerauge for alle er for å utjevne synsforskjeller skyttere imellom enten de er påført, medfødte eller aldersrelaterte. Skyttere med alminnelig godt syn anses i alminnelighet ikke å ha vesentlige fordeler ved bruk Adlerauge, selv om sikkert en god del vil prøve dette ut. For de med redusert syn vil derimot en mulighet for å benytte Adlerauge være et hjelpemiddel for å se bedre og utjevne synsforskjeller skyttere imellom. At det gir fordeler i feltskyting når det kommer til avstandsbedømmelse etter målemetoden er en uheldig side, men Adlerauge kan samtidig bidra til at det blir noen flere som skyter felt når de blir gitt en mulighet for å se heller små figurer.

 

Det vil alltid være slik at noen kan tenkes å tøye et regelverk. Samtidig er det viktig å ikke la det stå i veien for tiltak som støtter opp gode intensjoner. Det er ikke kjent fra veteranklassene at noen har prøvd seg med løsninger som ligger utenfor regelverket, med unntak av to linser på hverandre, noe som nå er reglementsfestet til ikke å være tillatt. Det er vanskelig å forutse om det vil gi uforutsette uheldige sider å tillate Adlerauge generelt. Derfor kan det være greit å ha en retrettmulighet. Slik sett kan det være hensiktsmessig med en prøveperiode for å se hvordan en generell tillatelse til å bruke Adlerauge påvirker aktiviteten i DFS. Viser det seg at de totale erfaringer etter 2015 sesongene er negative, avsluttes prøveperioden før neste sesong. Adlerauge koster anslagsvis ca. 400 kr. pr. linse.

 

Klassestrukturen skal opp til full vurdering i løpet av 2016. I den sammenheng skal organisasjonens dopingregler integreres i den drøftingen. Slik sett kan en vurdering av regelverket for bruk av Adlerauge også knyttes til en slik drøfting for å få et mest mulig helhetlig saksbilde der klassestruktur, dopingregler og hjelpemidler vurderes under ett. En prøveordning med en generell tillatelse til bruk av Adlerauge vil kunne gi nyttig informasjon og erfaringer før endelig drøfting.

 

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:

Adlerauge med fast styrke i 0,3 og 0,5 tillates brukt i alle klasser som en prøveordning i 2015, med muligheter for å utvide prøveperioden med ett år. Skytterstyret evaluerer prøveordningen i forkant av 2016 sesongen.

 

Heidi Skaug fremmet følgende forslag:

Skytterboka punkt 6.127 gis ny første setning:

Adlerauge med fast styrke i 0,3 og 0,5 tillates brukt i alle klasser.

 

Siste setning i punkt 6.127 strykes.

 

Vedtak:

Heidi Skaug sitt forslag enstemmig vedtatt.